empty

Akhmeteli Levan

First name: Levan

Family name: Akhmeteli

Date of Birth09-02-1954

Election form: Majoritarian

Election block: Block "Round Table - Free Georgia"