პარლამენტის განცხადებები, დადგენილებები, რეზოლუციები