პარლამენტის განცხადებები

პარლამენტის დადგენილება შალვა თადუმაძის საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევის შესახებ

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადების შესახებ

პარლამენტის დადგენილება „საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის - საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის 2018 წლის 7 ივლისის №1 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და თანმდევი პროექტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N339, 26.06.2018, „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიის“ დამტკიცებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ გასატარებელი შესაბამისი ღონისძიებების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადების შესახებ

ნდობის მისაღებად წარდგენილი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა, სამთავრობო პროგრამა და პარლამენტში განხილვის გრაფიკი
ნდობის მისაღებად წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა

ევროპარლამენტის რეზოლუცია რუსეთის თავდასხმიდან 10 წლის შემდეგ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი და საინფორმაციო ფურცელი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შესახებ

ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ