პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები თანდართულ მასალებთან ერთად

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები და თანდართული მასალები

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა და განხილვის განრიგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს 2019-2020 წლების ანგარიშგების გარე აუდიტის განმახორციელებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტორის) შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი თანდართულ მასალებთან ერთად და პარლამენტში განხილვის განრიგი

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, კარლო კოპალიანის დედის, ნაზი კვირიკაშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შესახებ

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შესახებ