პარლამენტის განცხადებები

ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზები და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებები

საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრის ინტერპელაციის წესით მოსმენა

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება „საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების შესახებ

„საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია
03.04.2018 მალხაზ ასლამაზაშვილი ნინია კაკაბაძე დონარა შონავა ზაზა შათირიშვილი იზაბელა ოსიპოვა ხატია ყურაშვილი ზვიად დევდარიანი ბესო ლილუაშვილი ნათია სირაბიძე ვლადიმერ ბოჟაძე ია მამალაძე ნათია...