empty

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება 2017 წლის 13 ოქტომბრის 11 საათიდან საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ