empty

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში და შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ