საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია;

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი;

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი";

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (IV თავი);

საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესი;

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების მიერ საქართველოს პარლამენტის აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის შინაგანაწესი;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია;

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის დებულება.