საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

ვენის 1961 წლის კონვენცია „დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ“

ვენის 1963 წლის კონვენცია „საკონსულო ურთიერთობის შესახებ“

ვენის 1969 წლის კონვენცია „სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ“

1999 წლის კორუფციაზე სისხლის სამართლის კონვენცია

სტრასბურგის 1999 წლის კორუფციაზე სამოქალაქო სამართლის კონვენცია №174

 რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის  კონვენცია“

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია

სტრასბურგის 1995 წლის „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია

რომის 1950 წლის  „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“ და მისი ოქმები:

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-4 ოქმი (იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი)

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 ოქმი (სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ)

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-7 ოქმი

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-12 ოქმი

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი (ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ)

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი

2014 წლის 27 ივნისს ხელმოწერილი „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონი :საქართველოს შრომის კოდექსი"

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“

საქართველოს კანონი "სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ"

საქართველოს კანონი "მაუწყებლობის შესახებ"

საქართველოს კანონი „პროკურატურის შესახებ“

საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“

საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“

საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“

საქართველოს კანონი "დიპლომატიური სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი " საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ"

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“

საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“

საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ"

საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო  შესყიდვების შესახებ“

საქართველოს კანონი „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“

საქართველოს კანონი „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ“

საქართველოს კანონი „სააქციო საზოგადოების − საპარტნიორო ფონდის შესახებ“

საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“

საქართველოს კანონი „საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“

საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“

საქართველოს კანონი საქართველოს შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს კანონი „სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“

საქართველოს კანონი „ნავთობისა და გაზის შესახებ“

საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“

საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“

საქართველოს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (III და IV თავები);

პატიმრობის კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო  ინტეგრაციის კომიტეტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო  ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დებულება 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია 

„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 21 იანვრის №42 ბრძანებულება

„პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №218 დადგენილება 

„პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილება 

„საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება 

„პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება 

„პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება 

„პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №219 დადგენილება 

„საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №201 დადგენილება 

„საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესი 

საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესი

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების მიერ საქართველოს პარლამენტის აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის შინაგანაწესი