საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“

საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულება

საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია 

"ელექტრონული ტენდერის  ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის2017 წლის 14 ივნისის   N12 ბრძანება 

„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება