საკანონმდებლო აქტები

 

საქართველოს კონსტიტუცია;

„ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ ევროპული კონვენცია (რომი, 1950 წელი);

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“;

საერთაშორისო პაქტი „სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „პროკურატურის შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“;

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი;

საქართველოს კანონი „ვაზისა და ღვინის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ ნიადაგის დაცვის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“;

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი (I, II და IV−VI თავები);

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (III და IV თავები);

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი;

საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“;

საქართველოს ტყის კოდექსი;

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ვალის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

საქართველოს კანონი საქართველოს შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ;

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანება;

„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანება;

„პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №218 დადგენილება;

„პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილება;

„პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება;

„პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება;

„პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №219 დადგენილება;

„საჯარო სამსახურში ნახევარ განაკვეთზე მუშაობის, ღამის საათებში, დასვენებისა და უქმე დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №201 დადგენილება;

„საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილება;

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის №242 დადგენილება;

„საქართველოს პარლამენტის აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის/გამოსაცდელი ვადით მიღებული მოხელის შეფასების მეთოდის, შესაბამისი დოკუმენტური მასალის შეფასების და გასაუბრების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2018 წლის 30 მარტის №77/3 ბრძანება;

სახელმწიფო მოსამსახურეებისა და საჯარო მოსამსახურეების ნარკოლოგიური შემოწმებისა და შესაბამისი ცნობის გაცემის
წესისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 20 სექტემბრის №01-60/ნ ბრძანება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის შინაგანაწესი;

„საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 6 თებერვლის №70 ბრძანებულება;

„პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება;

„საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 3 ივლისის №217/3 ბრძანება;

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება;

„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის მანდატურის სამსახურის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულება;

ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია.