საკანონმდებლო აქტები

 

საქართველოს კონსტიტუცია;

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“;

რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“ და მისი ოქმები:

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი;

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-4 ოქმი (იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი);

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 ოქმი (სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ);

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-7 ოქმი;

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-12 ოქმი;

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი (ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ);

სტრასბურგის 1995 წლის „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია;

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია;

 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

საქართველოს ორგანული კანონი „სახელწიფო ენის შესახებ“;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

პატიმრობის კოდექსი;

საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“;

საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“;

საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ;

საქართველოს კანონი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ;

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი;

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის;

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო 10 წლის ძირითადი პრეცედენტული გადაწყვეტილებები;

1996 წლის 22 აპრილის შეთანხმება „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის;

„საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 23 დეკემბრის №5589-რს დადგენილება;

საქართველოს კანონი საქართველოს თავდაცვის შესახებ;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის დებულება

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია;

საქართველოს პარლამენტის სტრატეგია მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის.