საკანონმდებლო აქტები

 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

ვენის 1961 წლის კონვენცია „დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ“; 

ვენის 1963 წლის კონვენცია „საკონსულო ურთიერთობის შესახებ“; 

რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“; 

ვენის 1969 წლის კონვენცია „სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ“ (II და III ნაწილები); 

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“; 

რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“ და მისი ოქმები: 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-4 ოქმი (იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი); 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 ოქმი (სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ); 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-7 ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-12 ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი (ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ); 

სტრასბურგის 1995 წლის „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია; 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი; 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია; 

2014 წლის 27 ივნისს ხელმოწერილი „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ (I, II და VIII კარები); 

საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიების და მათი განვითარების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ენის შესახებ“;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 

პატიმრობის კოდექსი; 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი; 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება; 

„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება;

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო 10 წლის ძირითადი პრეცედენტული გადაწყვეტილებები; 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულება; 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დებულება; 

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია.