empty

2 ივნისი

 

12:00           საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა
            დღის წესრიგი
            თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სათათბირო ოთახი N532 (C კორპუსი, V სართული)
PARL-03 (12:04-12:25)
             
12:00           სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა
            დღის წესრიგი
            პირველი რესპუბლიკის დარბაზი (C კორპუსი, III სართული)
PARL-04 (12:15-13:30)