empty

29 დეკემბერი

 

10:45 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
  ქუთაისი, ბიუროს სხდომათა დარბაზი
   
11:00 პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომა
  ქუთაისი, პლენარულ სხდომათა დარბაზი
                         
14:45 პარლამენტის ბიუროს სხდომა
  ქუთაისი, ბიუროს სხდომათა დარბაზი
   
პლენარული სხდომის 
შესვენების დროს
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 
სხდომა
  დღის წესრიგი
  ქუთაისი, დარბაზი N306
   
პლენარული სხდომის 
შესვენების დროს
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის
სხდომა
  დღის წესრიგი
  ქუთაისი, კომიტეტის სათათბირო ოთახი N101
   
პლენარულ სხდომაზე
კენჭისყრების შემდეგ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის
სხდომა
  დღის წესრიგი
  ქუთაისი, დარბაზი N303
                                                  
პლენარული სხდომის 
დასრულების შემდეგ
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 
სხდომა
  დღის წესრიგი
  ქუთაისი, დარბაზი N306