კომიტეტის კითხვარი

ჩამოტვირთეთ კითხვარის ფორმა 


კომიტეტის
დასახელება ___________________________________________________________ 

 

რომელი უნივერსიტეტის / ფაკულტეტის / სპეციალობის სტუდენტებთან შეხვედრა მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად?    

 

იგეგმება თუ არა კომიტეტში მნიშვნელოვანი კანონპროექტის განხილვა, რის შესახებაც ისაუბრებდით სტუდენტებთან? თუ იგეგმება როდის? და ისურვებდით თუ არა კანონპროექტის განხილვისას საკომიტეტო სხდომებზე სტუდენტების დასწრებას?   

 

გსურთ თუ არა შეხვედრის გაშუქება მედიაში?                   

დიახ □  არა □ 


* შენიშვნა: ივსება კომიტეტის მიერ