სტუდენტის კითხვარი

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა

სახელი, გვარი ___________________________________________________________________ 

საკონტაქტო ინფორმაცია __________________________________________________________  

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება _______________________________________________ 

ფაკულტეტი _____________________________________________________________________ 

სპეციალობა _____________________________________________________________________ 

საქართველოს პარლამენტის რომელ კომიტეტ(ებ)თან ისურვებდით შეხვედრას?
*კომიტეტების ჩამონათვალი იხილეთ აქ: http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ისურვებდით თუ არა რომელიმე კონკრეტული კანონპროექტის და/ან კანონის შესახებ ინფორმაციის მიღებას? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ კანონპროექტის/კანონის დასახელება. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

რა სიხშირით ისურვებდით პარლამენტის წევრებთან თემატურ შეხვედრებში მონაწილეობას?
*მონიშნეთ ყველა სასურველი გრაფა 

□ თვეში ერთხელ
□ სამ თვეში ერთხელ
□ საგაზაფხულო / საშემოდგომო სესიის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ მაინც
□ მნიშვნელოვანი კანონპროექტის განხილვისას    

გსურთ თუ არა დაესწროთ საექსკურსიო ტურს საქართველოს პარლამენტში? 

□ დიახ
□ არა