ბრძანებები

ბრძანება 1/144/19, 19.04.2019, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/141/19, 18-04-2019 „საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 1 აგვისტოს №241/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/139/19, 16.04.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/92/19, 22.03.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულების, სტრუქტურისა და საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის №9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაშ

ბრძანება 1/93/19, 22.03.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2007 წლის 30 იანვრის №21/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო

ბრძანება 1/98/19, 22.03.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/111/19, 27.03.2019, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა
1/99/19, 22-03-2019,  „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურის, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით...

ბრძანება 1/113/19, 27-03-2019, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/100/19, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე