ბრძანებები

ბრძანება 1/221/19, 18.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/217/19, 14.06.2019 „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის №9/3 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

1/212/19, 13.06.2019, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/208/19, 04.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1/197/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თან

ბრძანება 1/196/19, 30.05.2016, თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის №140/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულებაში“ დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/187/19, 28-05-2019, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/186/19 24-05-2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/184/19, 23.05.2019, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 1/182/19, 22.05.2019 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისათვის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ