ბრძანებები

ბრძანება N1/131/20, 04.08.2020, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N1/128/20, 31.07.2020, ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ

ბრძანება N1/104/20, 02.07.2020, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N1/102/20, 01.07.2020, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/91/20, 16.06.2020, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N1/89/20, 09.06.2020, „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ და გრაფიკი

ბრძანება N1/86/20, 03.06.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N1/85/20, 28.05.2020 „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის №9/3 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N1/84/20, 19.05.2020, IX მოწვევის საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სესიის პლენარული სხდომების 2020 წლის 21 და 22 მაისს გამართვის შესახებ

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N1/81/20, 21.04.2020, IX მოწვევის საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სესიის პლენარული სხდომების 2020 წლის 22 და 23 აპრილს გამართვის შესახებ