ბრძანებები

114/3, 17.05.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

113/3, 14.05.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება 93/3, 20.04.2018, „ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2018 წლის 18 აპრილის N89/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება 89/3, 18.04.2018, „ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N65/3, 19.03.2018, საქართველოს კონსტიტუციასთან საქართველოს საკანონმდებლო აქტების ჰარმონიზაციის საპარლამენტო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება N64/3, 15.03.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N41/3, 16.02.2018, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა − მეურვეთა კანდიდატურების შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N31/3, 13.02.2018, „თავისუფლების საპარლამენტო ორდენითა და პარლამენტის მედლით დაჯილდოების შესახებ“

N30/3, 13.02.2018, „საქართველოს პარლამენტის სათათბირო ორგანოს-ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრისა და ხაზინადართა საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 22 ნოემბრის 227/7 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის

ბრძანება N26/3, 01.02.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე