ბრძანებები

ბრძანება N24/3, 01.02.2018, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N19/3, 29.01.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N18/3, 29.01.2018 „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (N07-2/167,25.01.2018) განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N15/3, 23.01.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 372/3, 29.12.2017, პარლამენტის აპარატის სტრუქტურის, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N368/3, 28.12.2017 „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N367/3, 28.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N364/3, 26.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის N17/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულებაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 349/3, 08.12.2017, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მარინე ასათიანის კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 ივლისის N237/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 348/3, 08.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 25 ივლისის N238/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე