ბრძანებები

ბრძანება 344/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N339/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 338/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 26 იანვრის N9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 337/3, 04.12.2017, საქართველოს პარლამენტის აპარატის ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N336/3, 01.12.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N333/3, 30.11.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N326/3, 20.11.2017, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ და განხილვის გრაფიკი

ბრძანება N319/3, 16.11.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N291/3, 17.10.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N288/3, 09.10.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე