ბრძანებები

ბრძანება N236/3, 25.07.2017 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2010 წლის 23 თებერვლის №28/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქციაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N235/3, 25.07.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის №79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N233/3, 24.07.2017 „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 217/3, 03.07.2017, „საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ"

ბრძანება N210/3, 30.06.2017, საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 178/3, 30.05.2017- საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27ივლისის №136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 170/3 საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის − მეურვის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 152/3 - „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 150/3 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 1 მარტის №59/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N147/3 „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე