ბრძანებები

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N31/3, 13.02.2018, „თავისუფლების საპარლამენტო ორდენითა და პარლამენტის მედლით დაჯილდოების შესახებ“

N30/3, 13.02.2018, „საქართველოს პარლამენტის სათათბირო ორგანოს-ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრისა და ხაზინადართა საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 22 ნოემბრის 227/7 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის

ბრძანება N26/3, 01.02.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N24/3, 01.02.2018, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N19/3, 29.01.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N18/3, 29.01.2018 „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (N07-2/167,25.01.2018) განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N15/3, 23.01.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 372/3, 29.12.2017, პარლამენტის აპარატის სტრუქტურის, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N368/3, 28.12.2017 „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N367/3, 28.12.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე