ბრძანებები

ბრძანება N326/3, 20.11.2017, „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ და განხილვის გრაფიკი

ბრძანება N319/3, 16.11.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 30 ივნისის N210/3 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტრუქტურასა და საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N291/3, 17.10.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N288/3, 09.10.2017, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N284/3, 03.10.2017 - „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის N2/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N277/3, 22.09.2017 - „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N264/3, 11.09.2017 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N260/3, 31.08.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N257/3, 24.08.2017 „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N244/3, 07.08.2017 „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე