ბრძანებები

ბრძანება N146/3, 21.04.2017 - „სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის №253/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 143/3, 19.04.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27ივლისის №136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N141/3, 18.04.2017 - „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 133/3, 07.04.2017 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 თებერვლის №41/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 128/3, 03.04.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის №136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 120/3, 30.03.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2008 წლის 31 დეკემბრის N246/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის დებულებაში" დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 118/3, 30.03.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N108/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის N79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N107/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N141/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების დეპარტამენტის დებულებაში" დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N106/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N139/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის აპარატის კვლევითი დეპარტამენტის დებულებაში" ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე