ბრძანებები

ბრძანება N107/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N141/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების დეპარტამენტის დებულებაში" დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N106/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N139/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის აპარატის კვლევითი დეპარტამენტის დებულებაში" ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N105/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის N9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ "საქართველოს პარლამენტის დებულებაში" ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N104/3, 21.03.2017 პარლამენტის თავმჯდომარის 2010 წლის 23 თებერვლის N28/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქციაში" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N103/3 21.03.2017 - პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N102/3, 21.03.2017- „საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრისა და ხაზინადართა საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის N227/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N63/3, 02.03.2017 - „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 59/3, 01.03.2017, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის (2017 წლის 26-29 მაისი) საორგანიზაციო-ტექნიკური ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება 58/3, 01.03.2017, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის (2017 წლის 26-29 მაისი) საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება N55/3, 28.02.2017 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე