empty

ხოფერია ნინო (ხათუნა)

სახელი: ნინო (ხათუნა)

გვარი: ხოფერია

დაბადების თარიღი: 29-08-1962

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საარჩევნო ბლოკი: საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი (სმკ)

განათლება:  საქართველოს ზოოტექნიკური უნივერსიტეტი, ზოოინჟინერი