საჯარო ინფორმაცია


საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N165/3, 12.09.2016 „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2013 წლის 31 დეკემბრის N132/3 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N132/3, 31.12.2016, „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“


პარლამენტის სტრუქტურა და ფუნქციები

(პარლამენტის ხელმძღვანელობა,პარლამენტის წევრები,ბიუროს შემადგენლობა,კომიტეტები,კომიტეტების ანგარიში,ფრაქციები,კომისიები და საბჭოები,ინტერფრაქციული ჯგუფი,საქართველოს ხაზინადართა საბჭო,ხაზინადართა საბჭოს დებულება) 

პარლამენტის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტები

(საქართველოს კონსტიტუცია,საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი,საერთაშორისო აქტები,პარლამენტის დადგენილებები,საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია,დეკლარაცია,მიმართვა, განცხადება) 

სადეპუტატო კითხვა

პარლამენტის აპარატი

(აპარატის დებულება,აპარატის სტრუქტურა და ფუნქციები,აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობა,აპარატში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი,პარლამენტში შემოსული განცხადებების და მათზე გაცემული პასუხების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა)  

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება

(უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები, კრედიტები),2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვები,სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის გეგმა,ტენდერები,აპარატის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება,აპარატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები,პარლამენტის წევრის და აპარატის საჯარო მოსამსახურის ხელფასი,პარლამენტის წევრებისა და პარლამენტის აპარატის თანამშრომელთა 2015 წლის შრომის ანაზღაურება,მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს მიერ გაწეული ხარჯები,სამივლინებო ხარჯები,სატელეფონო და სატელეკომუნიკაციო ხარჯები,ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები) 

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე ყოველწლიური სესია
(ხელშეკრულებები)
(შეთანხმება საქართველოს პარლამენტსა და ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის(ეუთო) საპარლამენტო ასამბლეას შორის ასამბლეის 25-ე ყოველწლიური სესიის თაობაზე, მემორანდუმი საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, ხელშეკრულება ღონისძიების ორგანიზების მომსახურების გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ) 

საკონტაქტო ინფორმაცია

(საქართველოს პარლამენტი,საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტები,საქართველოს პარლამენტის წევრები,მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული საქართველოს პარლამენტის წევრის ბიუროები,საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დანართები)

ა რ ქ ი ვ ი