პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2016)

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2016)
საქართველოს პარლამენტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის...

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2015)
  საქართველოს პარლამენტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის...