პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2016)

თანამდებობრივი სარგო, დანამატები და პრემიები (2018 წლის იანვრამდე)

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2016)
ინფორმაცია 2017 წელს საქართველოს პარლამენტის აპარატის ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  ინფორმაცია...

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2015)
საქართველოს პარლამენტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო...