პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება


თანამდებობრივი სარგო, დანამატები და პრემიები

სამივლინებო ხარჯები

მიმაგრებული დოკუმენტები