პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურებათანამდებობრივი სარგო, დანამატები და პრემიები


სამივლინებო ხარჯები


სხვა ხარჯები

 
მიმაგრებული დოკუმენტები