მე-8 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებები

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N186/3, 13.10.2016, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N185/3,13.10.2016, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად აპარატის სტრუქტურისა და საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და ს

„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2013 წლის 31 დეკემბრის N132/3 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N125/3, 20.07.2016 „ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 17 თებერვლის N24/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

ბრძანება N70/3, 05.05.2016, „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2015 წლის 30 დეკემბრის N195/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N24/3, 17.02.2016, „ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ“

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N 18/3, 12.02.2016 - გუგული მაღრაძისათვის საბჭოს თავმჯდომარეობის დავალების შესახებ

ბრძანება N17/3, 12.02.2016, „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“

ბრძანება N197/3, 30.12.2015, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური, 25-ე სესიის საორგანოზაციო-ტექნიკური ჯგუფის შექმნის შესახებ