მე-9 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებები

ბრძანება 257/3, 24.08.2017 „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N244/3, 07.08.2017 „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N243/3, 04.08.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის N9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში" ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N241/3, 01.08.2017, საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება N238/3, 25.07.2017 საქართველოს პარლამენტის აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასასაქმებელ პირთა მისაღებად გამარტივებული საჯარო კონკურსების გამოცხადებისა და ჩატარების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ბრძანება N237/3, 25.07.2017, საქართველოს პარლამენტის აპარატის საკონკურსო კომისიის შექმნისა და მარინე ასათიანის კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

ბრძანება N236/3, 25.07.2017 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2010 წლის 23 თებერვლის №28/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქციაში“ დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N235/3, 25.07.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2004 წლის 8 სექტემბრის №79/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N233/3, 24.07.2017 „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 217/3, 03.07.2017, „საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ"