empty

სტატისტიკური ინფორმაცია კვორუმის არარსებობის გამო სხვა დღისათვის გადადებული საქართველოს პარლამენტის პლენარული და კომიტეტების სხდომების რაოდენობის შესახებ


კვორუმის არარსებობის გამო საქართველოს პარლამენტის პლენალური და საკომიტეტო სხდომების გადადება სხვა დღისათვის 2018 წელს არ განხორციელებულა.