პარლამენტის აპარატის ხელმძღვანელობა

 

      გივი მიქანაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსი


       
        დავით გელაშვილი
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე
         
        შოთა გოშაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე
         
       


ქეთევან კვინიკაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე