სტრუქტურა დებულება

ირინა ხასაია (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281320

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-635

ელენე ჟორჟოლაძე (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281606

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-641

ნინო მანგალაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281512

ოთახი (ქუთაისი): C-003

ოთახი (თბილისი): C-637

ნელი გიუტაშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281714

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-013

მაია ესებუა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281669

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-643

ნიკოლოზ ვარნაზიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281367

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-645

მანანა კრავეიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281669

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-643

ნანა მეგრელიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289038

☎ (თბილისი): (+99532)2281670

ოთახი (ქუთაისი): B-012

ოთახი (თბილისი): C-646

ქეთევან მჭედლიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281670

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-646

ჯაბა უროტაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281367

ოთახი (ქუთაისი): C-003

ოთახი (თბილისი): C--645

დაზმირი ჯოჯუა (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281367

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-645

ლელა ასათიანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281512

ოთახი (ქუთაისი): B-005

ოთახი (თბილისი): C-637

ირაკლი ციმინტია (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289175

☎ (თბილისი): (+99532)2281367

ოთახი (ქუთაისი): B-003

ოთახი (თბილისი): C-645

ირაკლი სასანია (შტატგარეშე მოსამსახურე)