სტრუქტურა დებულება

ლევან მაღრაძე (კომიტეტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281308

ოთახი (თბილისი): C-322

ნათია გოგუა (მთავარი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (თბილისი): C-327

მედეა კილაძე (კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281713

ოთახი (თბილისი): C-326

ლია კვაჭაძე (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (ქუთაისი): (+99532)2289209

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (ქუთაისი): B-117

ოთახი (თბილისი): C-327

გიორგი მეხრიშვილი (წამყვანი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (თბილისი): C-327

ბექა ბიძინაშვილი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281638

ოთახი (თბილისი): C-327

თამარი მარგველანი (უფროსი სპეციალისტი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281523

ოთახი (თბილისი): C-319

ალექსანდრე კობახიძე (შტატგარეშე მოსამსახურე)