გამგებლობისთვის მიკუთვნილ სფეროში მოქმედი უწყებები/ორგანიზაციები


1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
http://www.economy.ge/

2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
http://www.mrdi.gov.ge

3. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
http://www.nasp.gov.ge

4. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
http://www.geostm.ge

5. აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი
http://gac.gov.ge

6. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
http://tacsa.gov.ge/

7. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
http://gita.gov.ge

8. სსიპ „აწარმოე საქართველო”
http://enterprisegeorgia.gov.ge

9. სსიპ „სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო“
http://lta.gov.ge/

10. სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო“
http://mta.gov.ge/

11. სსიპ „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო“
http://www.gcaa.ge/geo/

12. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
http://gnta.ge

13. სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“
http://www.saog.gov.ge/

14. საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტი (საქვეუწყებო დაწესებულება)
http://www.georoad.ge

15. ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
http://apma.ge/page/read/agency/

16. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
http://mdf.org.ge

17. საპარტნიორო ფონდი
http://www.fund.ge

18. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
http://www.gcci.ge

19. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
http://www.geostat.ge

20. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
http://procurement.gov.ge

21. კონკურენციის სააგენტო
http://competition.ge

22. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
http://www.sakpatenti.org.ge

23. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)
http://www.gnerc.org/

24. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
http://www.gncc.ge

25. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
http://water.gov.ge/

26. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
http://waste.gov.ge

27. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
http://www.ggtc.ge

28. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
http://www.gse.com.ge/home_ge