გამგებლობისთვის მიკუთვნილ სფეროში მოქმედი უწყებები/ორგანიზაციები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
http://www.economy.ge/
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
http://www.energy.gov.ge
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
http://www.mrdi.gov.ge
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
http://procurement.gov.ge
საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
http://www.investingeorgia.org
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
http://www.nasp.gov.ge
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
http://tacsa.gov.ge/
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
http://www.qartuli.ge
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
http://www.geostm.ge
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი
http://gac.gov.ge
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო
http://digitaltv.ge/
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
http://gita.gov.ge
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
http://gnta.ge
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
http://mdf.org.ge
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
http://www.gcci.ge
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
http://www.geostat.ge
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
http://saog.gov.ge/
საპარტნიორო ფონდი
http://www.fund.ge
საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი
www.gidg.ge
კონკურენციის სააგენტო
http://competition.ge
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
http://www.sakpatenti.org.ge
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)
http://www.gnerc.org/
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
http://www.gncc.ge
საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტი (საქვეუწყებო დაწესებულება)
http://www.georoad.ge
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
http://water.gov.ge/
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
http://waste.gov.ge
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
http://www.ggtc.ge