სასარგებლო ბმულები

თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან
http://www.dcfta.gov.ge
მსოფლიო ბანკი
http://www.worldbank.org.ge
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
http://www.imf.ge
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონალური წარმომადგენლობა
http://www.ebrd.com
აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ადგილობრივი წარმომადგენლობა
http://www.adb.org
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
http://www.un.org
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია
http://www.wto.org
გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა
http://www.wfp.org
ევროპარლამენტი
http://www.europarl.europa.eu
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია
http://www.nato.int
ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში
http://www.coe.int/ka/web/tbilisi/home 
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქრთველოში
https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_ka
ევროკომისია
http://ec.europa.eu/ 
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
http://www.usaid.gov
აშშ-ის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოში
http://www.amcham.ge/
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISO)
http://www.iso.org