კომიტეტის თავმჯდომარის განკარგულება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ