მიღებული მასალები

ნიადაგის ღია გრუნტის მულჩირება, როგორც ჰაერის დაბინძურებისა და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური ღონისძიება - შპს „ჯეო მულჩი“

დიზელის როლი ჰაერის დაბინძურებაში - გელა კვაშილავა

მსოფლიო გლობალური დათბობის ფონზე კლიმატური ცვლილებები და გამწვანების მნიშვნელობა ქალაქის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაში

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ - „ეკოხედვა“

„თბილისის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ევროპული ტიპის კოლექტიური საკვამლე მილებით აღჭურვა მდგრადი განვითარებისათვის“ - არასამთავრობო ორგანიზაცია, ცენტრი „ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა“

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ - „ეკოხედვა“

გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო - Y გამოსხივების ექსპოზიცია-2017 წ.

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა - „ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“

ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა - „საქართველოს წყლის ეროვნული პარტნიორობა“

დიზელის როლი ჰაერის დაბინძურებაში და მისი უარყოფითი შედეგების შემცირების გზები ტრანსპორტის სფეროში - „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“