მიღებული მასალები

ბუნებრივი მტვრით თბილისის დაბინძურების პრობლემა - სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აზბესტის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მისი ჩანაცვლების გზები - გელა კვაშილავა

პროექტ „მერების შეთანხმება ენერგეტიკისა და კლიმატისათვის“ ექსპერტი გიორგი აბულაშვილი

ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობ - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/ დედამიწის მეგობრები საქართველო

ქ. თბილისში და მიმდებარე რეგიონში გარემოს, ატმოსფეროს, ნიადაგის, ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ავტოტრანსპორტის საშუალებების (ასს) საბურავების ცვეთის შედეგად წარმოქმნილი მავნე მტვრის მასის ზემოქმედების კვლევა - მკვლევარი: რევაზ ფოფხაძე

ატმოსფერული ჰაერის გაბინძურება თბილისში, ექსპერტი: თემურ ვეკუა

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბიულეტენი - 2018 წლის აპრილი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინდიკატორული ანგარიში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიში საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ - ბიულეტენი N3

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიში საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ - ბიულეტენი N2