empty

ნიადაგის ღია გრუნტის მულჩირება, როგორც ჰაერის დაბინძურებისა და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური ღონისძიება - შპს „ჯეო მულჩი“