სასარგებლო ბმულები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი

საქართველოს ეკონომიკისა და  მდგრადი განვითარების  სამინისტრო

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია

მსოფლიო ბანკი

ევროპის ცენტრალური ბანკი

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

აშშ-ის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოში

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური