ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტიდან მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ