მიღებულ გადაწყვეტილებათა კონტროლი

კანონების გარდამავალი დებულებებითა და პარლამენტის დადგენილებებით 

განსაზღვრული დავალებების შესრულების კონტროლი

 

კომიტეტების მიხედვით

 შემსრულებლების მიხედვით