საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი