საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევით ცენტრში შესარჩევი კონკურსი