სასარგებლო ბმულები

 

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო საჯარო სამსახურის ბიურო  
     
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს
პრემიერმინისტრი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
     

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა    
     

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ქალაქ თბილისის საკრებულო ქალაქ თბილისის მერია იმერეთი - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია
     

შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია

ქვემო ქართლი - სახელმწიფო რწმუნებულის  -გუბერნატორისა ადმინისტრაცია მცხეთა-მთიანეთი - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

სამეგრელო - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია

     

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული
ცენტრი – "საქპატენტი"
სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტო
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია კონკურენციის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

იურიდიული დახმარების სამსახური

 
     
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

 
     

სასამართლო ხელისუფლება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო  
     

დამოუკიდებელი ორგანოები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საქართველოს სახალხო დამცველი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი  
     

დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია  
     

საერთაშორისო ორგანიზაციები 

ევროპარლამენტი ევროკომისია ევროსასამართლო
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) საქართველოში
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO) ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა

ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) საპარლამენტო ასამბლეა გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
ევროპის საინვესტიციო ბანკი აზიის განვითარების ბანკი ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია ევროპის სტატისტიკის სამსახური (EUROSTAT) საერთაშორისო საანგარიშსწორებო ბანკი
მსოფლიო ბანკი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია

ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია