ძიება

კვლევითი ცენტრის საქმიანობა


სსიპ საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაა მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევების მეშვეობით, საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერა, საკანონმდებლო და ზედამხედველობის ფუნქციის შესრულების პროცესში.

 

ცენტრის კვლევითი და ანალიტიკური საქმიანობა მოიცავს ხუთ ძირითად მიმართულებას: სოციალური თემატიკა, ეკონომიკური საკითხები, საერთაშორისო ურთიერთობები, თავდაცვა და უსაფრთხოება, აგრეთვე სამართალი.

 

კვლევითი ცენტრი, მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ამზადებს პარლამენტის წევრებისთვის,  კომიტეტებისთვის, საპარლამენტო ფრაქციებისთვის, საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, დროებითი საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიებისთვის, ინტერფრაქციული ჯგუფისთვის, მუდმივმოქმედი საბჭოებისა და სახელმწიფო კომისიებისთვის  შეკითხვებზე პასუხს. აგრეთვე, წლიური სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ პროაქტიულ კვლევებს.

 

საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი, უფლებამოსილების განხორციელებისას, ეყრდნობა  ევროპის საპარლამენტო კვლევის და დოკუმენტაციის ცენტრის (ECPRD), აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პარლამენტების კვლევითი ცენტრის (EPPRN) მონაცემებს, აგრეთვე საერთაშორისოდ აღიარებულ სამეცნიერო და კვლევით რესურსებს. ასევე, საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი, წარმოდგენილია დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საპარლამენტო ოფისის გლობალურ რუკაზე (Global Map – IPEN).