16 სექტემბერი, დარგ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა (12:09-13:21); 13 სექტემბერი, დარგ. ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის - სახ. საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ, ზეპირი მოსმენ