ნარკოპოლიტიკის რეფორმასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია

 

საქართველოს  ნარკოპოლიტიკის რეფორმის რეგულირების გავლენის შეფასება

საქართველოს  ნარკოპოლიტიკის რეფორმის გენდერული გავლენის შეფასება

კანონპროექტი : „სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ


კანონპროექტების სამუშაო ვერსია (27.12.2017 მდგომარეობით)

„სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების  და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“

„ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ’’  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

 „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

“იარაღის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“   საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის დასკვნა“